Pärnu Vanalinna koolituskeskuse õppekorralduse alused.

 

Õppija võetakse vastu Pärnu Vanalinna  Koolituskeskuse kursusele isikliku või lapsevanema/hooldaja sooviavalduse ehk registreeringu  või firma koolitustellimuse alusel. Erakooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/ lapsevanema/ hooldaja või firma esindaja vahel  koolitusleping.
Õppe alusdokumendiks on õppekava.

Õpe toimub  koolituskalendri alusel, lühemate ja pikemate kursustena septembrist  maini , põhirühmades 33 õppenädalat. Erinevad kursused , õppepäevad ka suvel.

Õpe toimub valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

2016/17 õ.-a kehtivad  põhirühmadele järgmised koolivaheajad.

24.10.16-30.10.16

22.12.16-6.01.17

20.03.17-26.03.17

 

Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on läbinud kursuse või sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami. Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% kontakttundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta.

Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
Õppemaks, sellest vabastamise ja soodustuste andmise kord

Koolituse eest tasumine toimub vastavalt sõlmitud koolituslepingule ja selles sätestatud maksegraafikule  või esitatud arve alusel. Tasuda võib täies ulatuses õppetöö alustamisel või võrdsete osadena õppeperioodi jooksul, lühemate kursuste puhul vastavalt lepingus sätestatud ja õppuri poolt valitud maksegraafikule.

 

Tasutud õppetasu saab esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena, millest osa tagastab Maksu- ja Tolliamet.

Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
Õppekavas toodud koolituse õppemaks  kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta.

Õppemaks kehtestatakse ühe õppeaasta kaupa.
Põhiõppes tasutakse õppemaksu iga kuu 10.-ndaks kuupäevaks jooksva õppekuu eest, makse aluseks on sõlmitud koolitusleping , (v.a. juhud kui on sõlmitud teistsugune leping).

Õppemaksu saab tasuda sularahas või ülekandega panka, kusjuures märgitakse selgituseks ära õpilase nimi ja õppegrupp.

Õppemaksu hilinemise korral arvestatakse viivist 0,1 % õppemaksu summast iga hilinenud päeva eest.

Juhtudel, kui õppemaksu tasumine on viibinud tervislikel või muudel olulistel põhjustel, võib kool anda õpilasele õppemaksu tasumiseks pikendust.

Õppemaksul ei tehta tagasiarvestust.

Õppemaksust ei arvestata maha koolivaheaegasid.

 

Õppijal kes on puudunud tundidest mõjuval põhjusel on võimalik vahele jäänud õppetunnid järele teha osaledes teises sama eriala õppegrupi tunnis. Vastav asendustund  lepitakse kokku kas õpetaja või kooli sekretäriga.

Huvialakooli pidajal on õigus teha soodustusi või vabastada õppemaksust õpilasi õppeaasta alguses.

Õppijale vajalik info on kätte saadav meie