Inglise keele kursused

Learn English card with colorful background

T kell 18.00-19.45
(35 ak.t)

hind 2 x 72 €  (kogumaksumus 144 €)
Lisandub õppematerjali  maksumus.

Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimesest rühmas!

Õpetaja: Elle Kera

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles. Kursus sobib ka taasalustajaile.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav. Inglise kõnekeele omandamist toetab ka autentne kuulamine. Kursuse käigus tutvutakse ka ametlike ning mitteametlike kirjadega, e-kirja kirjutamisega ning isikuandmeid vajavate ankeetide täitmisega.

Tundides kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne. Selleks kasutatakse tundides palju rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õppekava

INGLISE K. A1.2016 docx

INGLISE KEEL A2

Õppe maht. Õppe maht on 60 akadeemilist tundi kontaktõpet (võimalik ka moodulitena 40+20) ja kuni 30 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Õpingute alustamise tingimuseks on kursusele registreerimine, koolituslepingu vormistamine, õppemaksu tasumine.  Sihtgrupp – Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A1.

Õppekorraldus. 1 – 2 korda nädalas, 2 – 5 akadeemilist tundi korraga.

Eesmärk on arendada suhtluskeelt, pakkuda võimalusi praktiseerida ja arendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Mõistaks  lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleks toime igapäevastes suhtlusolukordades. Kursus sobib neile kes on omandanud A1 taseme või taasalustajatele  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija: saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust. Lugemisel saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ning oskab leida sealt eeldatavat spetsiifilist informatsiooni. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.  Mõistab sisu konteksti päevauudistes. Saab hakkama elementaarse asjaajamisega.

Õppesisu

Sõnavara, suuline väljendusoskus. Tervitamine ja tutvustamine ja  tutvumine,  igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad,  perekond ja sõbrad,  ametid ja töö,  vaba aeg, reismine,  ilm,  eluruumi kirjeldamine,  tunnete kirjeldamine,  telefoninumbrid,  kellaaeg,  vabandamine,  juhiste küsimine ja andmine,  poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad,  palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine,  inimeste kirjeldamine,  oma kogemustest rääkimine.

Teemad: The family and friends, Relationships, Describing feelings, Clothes, Leisure activities, The weather, The city, At the airport, In the cafe, Directions.

Grammatika.  Lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik oleviku ja tuleviku väljendamisel; be going to tulevik, oleviku perfekt; loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad; modaaltegusõnad can, could, will; nimisõnade omastav kääne; isikulised asesõnad; küsisõnad; kesk- ja ülivõrre; infinitiiv eesmärgi väljendamiseks.

Kirjutamine: Märkmete tegemine, lihtsa isikliku kirja koostamine.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õppekeskkond. Koolil on õppeklassid, mis kõik on varustatd tahvliga,  cd-mängijaga  ja TV-ga ühendatud arvutiga .Võimalik kasutada tasuta  WIFIT.

Iseseisva töö kirjeldus. Kirjalik või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid.  Keeleoskuse tasemele vastavad materjalid (õpik, töövihik, audio- ja videofailid, CD)

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õppija osaleb vähemalt 75%-selt kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel. Positiivseks tulemuseks on vaja sooritada testid vähemalt 55%-selt

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Väljastatakse tõend või tunnistus kursusel osalemise või keeleoskuse taseme omandamise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagavava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus  Koolitajatel on kõrgharidus: inglise keele õpetaja või inglise filoloog. Kõik koolitajad omavad  varasemat töökogemust täiskasvanute õpetamisel. Läbitud täienduskoolitused õpetatavas ainevaldkonnas.

Õppekava kinnitatud  01.08.16

T  kell 18.00-19.30
(56 ak.t)
hind 3 x 94 € (kogumaksumus 280 €)
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimest rühmas!
Alustame 29.09.15
Õpetaja: Ingrid Lilles

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes on varem inglise keelt õppinud ja soovivad end inglise keele alaselt täiendada ning arendada, et kasutada keelt igapäevaselt ja tööalaselt.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel: kirjeldamine, küsimuste küsimine ja  vastamine, soovide väljendamine, poolt ja vastu argumendid, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine, viisakusväljendid. Kursuse temaatika hõlmab reaalse eluga seotut: minuga seotu (kodu, hobid jne), töö ja karjäär, sotsiaalsed probleemid,  tarbimine, keskkond ning reisimine. Teemadega tegeletakse kasutades rollimänge ja praktilisi harjutusi. Lugemisoskust arendatakse kaasaegsete tekstidega ja praktiliste ülesannetega. Kuulamisoskuse arendamiseks kasutatakse teemadega seotud autentset kuulamist. Ka grammatika on seotud tunni teemaga ning toetab seda. Kirjutamisoskuse arendamiseks tegeletakse e-kirjadega, CV täitmisega, ametlike ja mitteametlike kirjadega.

Õppekava

INGLISE K. B2INGLISE K. B1

Õppe maht. Õppe maht on 60 akadeemilist tundi kontaktõpet (võimalik ka moodulitena 40+20) ja kuni 30 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.  Õpingute alustamise tingimuseks on kursusele registreerimine, koolituslepingu vormistamine, õppemaksu tasumine. Sihtgrupp – Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase  B1.

Õppekorraldus. 1 – 2 korda nädalas, 2 – 5 akadeemilist tundi korraga.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal ; töö, kool, vaba aeg jne. Kursus sobib neile kes on omandanud B1 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija: Mõistab  ja saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest. Tuttava teema puhul saab aru ka keerukamatest nüanssidest tekstis. Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest.Oskab vestelda piisavalt spontaalselt ja ladusalt nii, et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik. On suuteline aktiivselt osalema aruteludes tuttaval teemal ning osakab oma seisukohti väljendada ja põhjendada. Oskab kirjutada selgeid, detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel.  Oskab kirjas väljendada oma emotsioone ja kogemusi ning sündmuste olulisi aspekte.

Õppesisu

 Suuline väljendusoskus: kõneluse olukohane alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu või nähtu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine.

Teemad osaoskuste omandamiseks: Sport and leisure, Art and literature, The world of work, Family matters, Wonders of modern world, Obsessions, Relationships, Life’s great events  jne.

Kuulamine: arusaamine kõigest olulisest, kui kõne on selge ja teema tuttav (töö, reisimine, vaba aeg jne); mõõdukas tempos ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust arusaamine, kui need käsitlevad päevateemasid; kuuldu mõistmine nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel; loogilise ülesehitusega sõnavõttude ja ettekannete mõistmine piisavalt hästi, et teha märkmeid.

Kirjutamine: teksti kirjutamine oma erialase töö ja tööülesannete kohta; essee või aruande kirjutamine edastamaks informatsiooni ning põhjendamaks oma seisukohti. E-kirjade kirjutamine ja neile vastamine. Tutvumine ametlike kirjade liikidega.

Keelestruktuurid: liitaegade kasutamine, passiiv, modaalverbid, tingimuslaused (Type 1, 2, 3), kaudne kõne. Collocations. Phrasal verbs. Compound nouns.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õppekeskkond. Koolil on õppeklassid, mis kõik on varustatd tahvliga,  cd-mängijaga  ja TV-ga ühendatud arvutiga .Võimalik kasutada tasuta  WIFIT.

Iseseisva töö kirjeldus. Kirjalik või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid.  Keeleoskuse tasemele vastavad materjalid (õpik, töövihik, audio- ja videofailid, CD)

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õppija osaleb vähemalt 75%-selt kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel. Positiivseks tulemuseks on vaja sooritada testid vähemalt 55%-selt

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Väljastatakse tõend või tunnistus kursusel osalemise või keeleoskuse taseme omandamise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagavava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus  Koolitajatel on kõrgharidus: inglise keele õpetaja või inglise filoloog. Kõik koolitajad omavad  varasemat töökogemust täiskasvanute õpetamisel. Läbitud täienduskoolitused õpetatavas ainevaldkonnas.

Õppekava kinnitatud  01.08.16

Õppekava

INGLISE K. B2

INGLISE KEEL LASTELE (6-9 a)

Eesmärk: pakkuda toredaid, positiivseid emotsioone läbi keeleõppe. Jätkata keeleõpinguid nendel lastel kes meie eelkoolis on inglise keelega juba tutvust teinud, kuid koolis pole veel keelõppeni jõudnud. Kõik huvilised lapsed, kes soovivad tutvust teha inglsie keelega.

Huvitavad tunnid meeldivad lastele väga. Me mängime laua- ja liikumismänge, joonistame ja laulame. Lastel ärkab huvi võõrkeelte vastu ja nad saavad koolis keelte õppimisega palju paremini hakkama.

Juba peale esimest tundi oskavad lapsed mõned sõnad öelda. Aasta lõpuks on väikese õpilase sõnavaras juba rohkesti  sõnu ja  laule, laps reageerib palvetele ja oskab ennast tüüpilistes situatsioonides väljendada.

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Isikukood

Vali kursus*

Soome keele kursused

Soome keel – algtase A1-A2

UUS KURSUS ! 

I osa 3.02-18.04.16 (40 ak.t)

II jätkukursus 20.04-23.05.16 (20 ak.t)

E ja K  kell 18.00-19.30 
I kursus hind 2 x  80 € (kogumaksumus 160 €)
Lisandub õpiku maksumus, umbes 16 €.
II jätkukursus hind 80 €
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kaheksa inimesest rühmas!
Õpetaja: Tiiu Leis

SOOME KEEL – kesktase

T ja N  kell 18.00-19.30
(40 ak.t)
Hind 2 x 85 € (kogumaksumus 170 €)
Hind ja maksetingimused kehtivad kaheksa inimesega rühmas.
Kui ei ole õpikut juba olemas, lisandub õpiku maksumus, umbes 16 €.
Rühm komplekteerimisel!
Õpetaja: Tiiu Leis

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Elukoht

Isikukood

Vali kursus*

Hispaania keel

T, N  kell 18.00-19.30
 (40 ak.t)
Hind 2 x 85.- eur (kogumaksumus 170 eurot)
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas !

Algtaseme kursuse eesmärk on arendada eelkõige suhtluskeelt. Õpetamise protsessis arendatakse võrdväärselt nii sõnavara kui ka kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskusi.

Kursuse jooksul läbitakse järgmised teemad: tutvumine, perekond ja suhted, käitumine erinevates olukordades, söömine ja rahvustoidud, restoranikülastus (tellimine ja maksmine), igapäevatoimetused, sisseostud, käitumine, iseloom ja iseloomustus, isiksus ja enesehinnang, argipäev ja pidupäev, ametialane tegevus, puhkus, vaba aeg, arstivisiit, elu maal ja linnas, ilm, tähtsad leiutised tänapäevaelus, pühad ning õnnitlused.

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Isikukood

Vene keel A1-A2 (teenindusalane, suhtluskeel)

N  kell 18.00-19.45
(40 ak.t)
Hind 2×83 € (kogumaksumus 166 €)
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas !
Õpetaja: Maie Jesjutina

Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge.

Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

VENE KEEL LASTELE (7-12 a.)

Eesmärk: Pakkuda vene keel õpet enne kui tehakse seda riiklikes koolides, kujundada  positiivseid elamusi läbi keelõppe. Kujundada positiivne hoiak vene keele kui väga vajaliku keele õppimiseks.

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppekasvatustegevuse kavandamisel põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.  Mida noorem lapse, seda suurem osakaal on passiivsel keeleõppel ja eneseväljendus on seotud rohkem mitteverbaalse väljendusega, kus lapsed talletavad õpitut mällu. Aja möödudes järgnevad ühesõnalaused ja lapse vanemakssaamisega edeneb verbaalne väljendusviis.

Erinevate maade kogemused on näidanud, et varane teise keele õpe mõjub hästi laste keelelisele arengule. Esile võib tuua järgmist:

  • laps on keelele vastuvõtlikum
  • laps omandab teise keele aktsenditult
  • laps saavutab teise keele parema oskuse kui hilisemas eas
  • laps areneb kognitiivselt, maailmapilt avardub
  • laps omandab tulevikus kiiremini teisi keeli
  • laps omandab sihtkeeles õppides hea analüüsioskuse

Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.

Registreeru kursusele

Nimi*

Email*

Telefon*

Elukoht

Isikukood

Vene keel Lastele (7-12 a.)

Vali kursus