Eelkool 3-4 aastased

TUNNIPLAAN
3-4 a. Laup. 10.00-11.15

hind 35 EUR kuu

ÕPPEKAVA

  • Koolieelikute loovring (eesti keel, matemaatika, inglise keel, kunst

Vaata mida Õpime!

Suulise väljendusoskuse arendamine, eneseväljenduse ja jutustamisoskuse arendamine, sõnavara rikastamine. Korrektne keelekasutus. Lausete moodustamine pildil antud sõnade või küsimuste põhjal. Jutukese koostamine pildi või pildiseeria põhjal.
Tähed, häälikud. Lugemisoskuse arendamine.

Sõrme ja käelihaseid arendavad mängud ja harjutused. Õige kirjutusvahendi hoid. Kirja eelharjutused: kaared, ringid, horisontaal-, vertikaal-, kald- ja murdjooned. Joonistähtede elementide joonistamine.

Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada ka laste üldiseid vaimseid võimeid. Tundides mängitakse tähelepanu, mälu (üld-, kuulmis- ja nägemismälu) ning mõtlemist arendavaid mänge.
Arvud, suurused, kujundid.
Loovuse, osavuse, koordinatsiooni ja fantaasia arendamine muusika ja liikumise kaudu. Matkimis- ja kujutlusmängud, jäljendamisharjutused.
Lihtsate lastelaulude õppimine.

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Läbi toredate mängude, laulude, liisusalmide tee juhatamine inglise keele juurde. Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine. Nimisõna sidumine omadussõnaga.

Registreeru kursusele

Lapsevanema andmed

Nimi*

E-mail

Telefon*

Lapse andmed

Lapse nimi*

Isikukood*

Vali kursus

Eelkool 5 aastased või 5 a. Laup

5 a. Laup. 11.30-12.45

hind 35 EUR kuu

Õppekavad:

  • Koolieelikute loovring (eesti keel, matemaatika, inglise keel, kunst)

 

 

5-7 a. E, K 10.00-12.30

hind 42 EUR kuu

Õppekavad:

  • Koolieelikute loovring (eesti keel, matemaatika, inglise keel)
  • Kunst E 11.45-12.30
  • Muusika K 11.45-12.30

Vaata mida Õpime!

Suulise väljendusoskuse ja kuulamisoskuse arendamine

Jutustamine läbielatud sündmuste põhjal. Pildiseeria järgi jutustamine. Küsimuste esitamine. Lausete moodustamine pildi, eseme või sõna põhjal. Teemakohases vestluses osalemine. Õpetaja juhendamise jälgimine. Etteloetud jutu põhjal erinevate ülesannete täitmine.
Lugemisoskuse arendamine
Sõna, lause ja nende tähendus. Häälikute kuulamine, tajumine, eristamine ja nende järjekorra määramine sõnas. Sõnade lugemine.

Käsitleme asjade, arvude, suuruste, kujundite maailma.
Matemaatika tunni üheks eesmärgiks on arendada laste üldiseid vaimseid võimeid spetsiaalsete mängude abil. Tundides mängitakse tähelepanu, mälu (üld-, kuulmis- ja nägemismälu), üldist mõtlemist ja üldteadmisi arendavaid mänge.

Sõrme ja käelihaseid arendavad mängud ja harjutused. Kirjutusvahendi hoid. Kirja eelharjutused. Joonistähtede elementide joonistamine, lihtsamate sõnade kirjutamine.

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine.
Õpetaja korralduste ja küsimuste jälgimine.
Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Lihtsamatele küsimustele vastamine – nõustumine ja mitte nõustumine.
Näite põhjal lausete moodustamine.
Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.

Voolimine, paberi- ja kartongitööd
Paberi rebimine: erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi voltimine, lõikamine ettemärgitud kontuurjoonte või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine. Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist.

Laulmine. Vokaalsete võimete arendamine. Muusika kuulamine, rütmialane töö: rütmi markeerimine kuulamise järgi. Laulude ja muusikapalade muusikalis- rütmilised harjutused, mille eesmärgiks on õpetada lapsi liikuma muusika järgi.

Registreeru kursusele

Lapsevanema andmed

Nimi*

E-mail

Telefon*

Lapse andmed

Lapse nimi*

Isikukood*

Vali kursus

Eelkool 6-7 aastased

6-7 a. Esmasp. 17.30-19.00 hind 35 EUR kuu
6-7 a. Teisip.    17.30-19.00 hind 35 EUR kuu
6-7 a. Kolmap. 17.30-19.00 hind 35 EUR kuu
6-7 a. Neljap.   17.30-19.00 hind 35 EUR kuu

6-7 a. Laup.     13.00-14.30 hind 35 EUR kuu
6-7 a. Laup.     14.45-16.15 hind 35 EUR kuu

Õppekavad:

  • Eesti keel, matemaatika, kunst, inglise keel (koolieelikute loovring)

5-7 a. E,K 10.00-12.30 hind 42 EUR kuu

Õppekavad:

  • Eesti keel, matemaatika, inglise keel (koolieelikute loovring)
  • Kunst E 11.45-12.30
  • Muusika K 11.45-12.30

Suulise väljendusoskuse arendamine.
Vestlemine, lausete moodustamine, jutukeste kuulamine, koostamine pildi või pildiseeria põhjal, jutukesele alguse või lõpu leidmine.
Lugemisoskuse õpetamine ja arendamine.
Häälikud, nende kuulamine ja kuulmine, asukoha ja järjekorra määramine sõnas, pikkuste tajumine, lühikese ja ülipika eristamine. Sõnade kokkulugemine, tähenduse mõistmine. Sõnahaaval lause lugemine, tähenduse mõistmine.
Kirjatehnika õpetamine ja arendamine
Õige kirjutusvahendi hoid. Paberilehe ja vihiku asend laual. Tähtede ja sõnade kirjutamine. Lihtsate lausete kirjutamine. Töölehtede täitmine.

Geomeetrilised kujundid. Matemaatilised mõisted: suurem-väiksem, pikem-lühem, laiem-kitsam, kõrgem-madalam, paksem-õhem, ees-taga, ülal-all, paremal-vasakul. Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse-, asendi- ja ajatunnuste alusel. Esemete ühised tunnused. Hulk. Hulkade võrdlemine. Seosed: “on rohkem kui… ”, “on vähem kui… ”, “on
võrdselt” (samapalju). Hulga elementide arvu kindlakstegemine loendamise teel. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Naturaalarvude 1,2,3,…rida. Arvudevahelised seosed: “on suurem kui… “, “on väiksem kui… “, “on võrdsed”. Märkide <,>,=, ,- tundmine ja kasutamine. Tehted naturaalarvudega. Lihtsamad tekstülesanded.
Suurused. Arvutamine 12 piires. Joonlaua kasutamine. Ümbritsevate esemete pikkuse-, laiuse-, kõrguse mõõtmine kokkulepitud mõõduga.

Voolimine, paberi- ja kartongitööd erineva suuruse ja kujuga vormide vaba rebimine. Paberi lõikamine ettemärgitud kontuurjoone või šablooni järgi. Joonistamine ja maalimine
Esemete ja kontuuride tasapinnaline kujutamine. Vormilt lihtsate esemete ja figuuride joonistamine vaatluse ja mälu järgi ning fantaasia põhjal. Meeleolu edasiandmine värvide abil. Temaatilised tööd. Ümbritseva elu vaatlemisel ning muinasjuttude kuulamisel saadud muljete edasiandmine. Dekoratiivsed tööd. Riba või kujundi ääre ning kogu kujundi kaunistamine. Geomeetrilistest kujunditest mustrite koostamine. Erinevate trükkide õppimine.
Meisterdamine looduslikust- ja jääkmaterjalist. Värvusõpetus. Põhivärvid. Vastandvärvid. Täiendvärvid.

Suulise väljendusoskuse arendamine, kuulamine. Häälikute, sõnade ja lausete mehhaaniline kordamine.
Küsimustele reageerimine ja vastamine. Lihtsate küsimuste esitamine. Soovide, tunnete ja arvamuste väljendamine.
Nimisõna sidumine omadussõnaga. Luuletuste ja laulude kuulamine, kordamine ja päheõppimine.
Töölehtede täitmine.

Laulmine. Vokaalsete võimete kujundamine. Muusika kuulamise oskuse ja vastuvõtuvõime arendamine. Rütmi markeerimine kuulamise järgi, millele lisanduvad saatemängud. Laulude ja muusikapalade muusikalis- rütmilised harjutused.

Rühm on sobilik nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele.

Registreeru kursusele

Lapsevanema andmed

Nimi*

E-mail

Telefon*

Lapse andmed

Lapse nimi*

Isikukood*

Vali kursus